Regulaminużytkowania domków

Zasady użytkowania domku Osada Zator FAMILY

 

1. Właścicielem ośrodka „Osada Zator Family” jest Małgorzata Szuba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: EGO Małgorzata Szuba, ul. Podleśna, 32-640 Łowiczki, NIP: 5632313345 (dalej jako „Ośrodek” lub „Wynajmujący”).

2.  Doba w Ośrodku rozpoczyna się od godziny 16:00, a kończy o godzinie 10:00. Wcześniejsze zakwaterowanie możliwe jest po uprzednim ustaleniu z obsługą Ośrodka.

3. Ośrodek zapewnia jedno bezpłatne miejsce parkingowe do każdego domku, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, utratę samochodu lub innego pojazdu z niego korzystającego.

4. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny domku oraz znajdującego się w jego wnętrzu wyposażenia. Wszelkie uszkodzenia obowiązany jest niezwłocznie wskazać Wynajmującemu pod rygorem uznania, iż nie istniały one z chwilą odbioru domku.

5. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone podczas dokonanej rezerwacji.

6. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji, Wynajmujący może rozwiązać umowę z najemcą bez konieczności zwrotu uiszczonej opłaty.

7. Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Wynajmującego.

8. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.

9. Telefon kontaktowy do Ośrodka to +48 786 202 401. Dostępny jest on w godzinach od 8:30 – 22:00.

10. W przypadku przyjazdu do Ośrodka po godzinie 22:00, kluczyk do Państwa domku znajdować się będzie w drzwiach zarezerwowanego domku. W przypadku chęci wymeldowania się przed godziną 10:00, kluczyk do domku należy zostawić w drzwiach.

11. Zgodnie z decyzją Burmistrza Zatora dla osób przebywających na terenie Gminy Zator dłużej niż jedną dobę, obowiązuje opłata miejscowa w kwocie 2,80 zł za każdą osobę za każdą rozpoczętą dobę. Płatności za opłatę miejscową należy uiścić obsłudze Ośrodka bądź na podany poniżej numer rachunku bankowego:

EGO Małgorzata Szuba
Ul. Podleśna
32-640 Łowiczki
Numer rachunku: 61 1050 1298 1000 0092 3709 7192

W tytule przelewu należy wpisać numer rezerwacji z dopiskiem opłata miejscowa.

12. Osada Zator Family to miejsce głównie przeznaczone dla rodzin.

13. Za zgubienie klucza do domku Najemca obciążony zostanie dodatkową opłatą w wysokości 50 zł za 1 sztukę.

14. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

15. Do dyspozycji Najemcy pozostaje bezpłatny parking, plac zabaw oraz kamienny grill. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z nich osób. Wskazane urządzenia i powierzchnie pozostają do dyspozycji również innych osób zakwaterowanych w Ośrodku i Najemcy nie przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z nich.

16. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 6:00 rano. Prosimy o jej uszanowanie.

17. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest rozwiązanie umowy przez Wynajmującego bez zwrotu uiszczonych przez Najemcę środków.

18. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona upoważniony jest do rozwiązania umowy z Najemcą ze skutkiem natychmiastowym w każdym przypadku naruszenia przez niego i osób z nim przebywających zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka. Wynajmujący nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu uiszczonych przez Najemcę środków tytułem pozostałego okresu pobytu.

19. Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby w czasie pobytu na terenie Ośrodka (w tym w szczególności osoby nieletnie).

20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.

21. Najemcy obowiązani są do segregacji śmieci w przeznaczonych do tego celu pojemnikach znajdujących się na terenie Ośrodka (szkło, plastik itp.).

22. Najemcy są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku w stanie pierwotnym z dnia odbioru.

23. Najemca każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien wyłączyć telewizor, zakręcić krany, zgasić światło, sprawdzić zamknięcie drzwi, okien. Za rzeczy pozostawione w domkach i na terenie Ośrodka, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

24. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę rzeczy wniesionych na teren Ośrodka przez Najemcę i pozostałe osoby z nim przebywające.

25. Najemcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych Ośrodka (w tym w szczególności domków) powstałe z ich winy, osób pozostających pod ich opieką, lub winy odwiedzających ich osób.

26. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Wynajmującego obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego lub osobę upoważnioną. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia Wynajmującemu.

27. Zabrania się przenoszenia wyposażenia pomiędzy domkami, a także zmiany ustawienia mebli w domku bez wyraźnej zgody Wynajmującego. Przed wyjazdem wszelkie dokonane zmiany powinny
powrócić do stanu pierwotnego.

28. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

29. Grillowanie dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

30. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

31. Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia.

32. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody czy prądu.

33. Pobyt ze zwierzętami domowymi jest nieakceptowany przez Ośrodek.

34. Domki nie są wynajmowane na wieczory panieńskie oraz kawalerskie, a także wszelkiego rodzaju imprezy integracyjne.

35. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zwrotu środków uiszczonych przez Najemcę w przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu lub jakiegokolwiek innego regulaminu obowiązującego na terenie Ośrodka.

NOWOŚĆ!

Od 29.04.2024 nasi Goście mają możliwość wykupienia śniadań w formie bufetu szwedzkiego.

Usługa dodatkowo płatna – 120 zł od domku. Śniadania serwowane są od godziny 8:00 do 10:00

Zadzwoń i zapytaj: +48 786 202 401